Svetsandi i Linkåsk ååen

Tå när ja opa friidaain te 2 desembär 2005 sku far å bör svets huvuförgreinindjin i Lapptresk net så blei ja rikitt leng ti staa å bara stirr opa elendi. He stoo tvåå kaabeleendar opp liite yvi ein meetär NER I ÅÅEN. He va int uut i vatne men int va he mytji yvi vatuyytån för kaabelbrånn stoo full me vatn. Man kåm int me traktår hellär neer tii - åtminståne sku man int ha kåmi opp tibaaka. Å he va int någan meining me he hellär för int reckt tåm eendan opp ti boorde.

He va int billitt ti lag eitt röör undi ååen i Linkåsk. Å så när dåm droo kaabeln undi ååen så va he bara eitt knips å han blei kaapa för kårtär. Te kaabeln kåstar int mang euro meetärn så fast man sku ha lemma 100 meetär extra kaabel så sku he int ha blivi dyyrt. Nu blei dii ein yvilåpps skarv i eina eendan å ana eendan blei neer i ååen.

Ein kaabelbrånn tii neer e int undi vatuyytån hela tiinn men staar noo full me vatn för te mesta. Å opa vintärn fryysär he ju ti ein stoorär iisklimp. Ti hack framm kaablan ur he e int någa leikand. Å åm he regnar liite meir opa somarn så staar allt undi vatn.

Men ti fåå flytta te kaabelbrånn opp opa ååkärn så måst he boras eitt nyytt hål undi ååen. Så he va bara ti kast se opa maga å bör svets. Fast ja satt nu tvåå lastpallar undi å byggd eitt indiaantelt åå trii preseningar uutanopa. Me ein kamiin inn i telte så blei kaablan så mjuuk att man vååga bör svets dåm. Men tå när man ha skala kaablan så blei dåm så kårt att dåm int recktist opp ti någa boord uutan ja fick ligg opa eina armbogan å svets. He e int väärdens bekväämast ti styd se opa eina armbågan för tå gaar he bara ti arbeit me ein haand för te mesta.

He too fyyra dagar ti lag te skarvn fast he bruukar gaa opa ein (langär) daa ti lag ein. He va int ti djör någa misstaag för eendan va så kårt att tå sku he noo ha blivi ti bor se undi ååen op nyytt.
line