Last processed at Sat May 1 21:19:31 2004

Redan den 1 jan. 1719 började soldater och ryttare vända hem. Efter råd och
lägenhet skänkte alla, ryttare och soldater, pipare och trossdrängar, till kyrkan
for "lycklig hemkomst ifrå Norie". Det norska fälttåget, och därmed det stora
kriget var slut och en för hela landet svår och tung tid var över.
Det dröjde nu 70 år innan soldater från våra trakter behövde gå ut i krig igen.
Först 1788-90 skickades knektar till Finland i krig mot ryssarna. Om vedervär-
digheterna under fältförhållanden visar ett brev från soldat Lars Lustig till hans
hustru i Tveta. Brevet återgives här:

Til Solat hustrun Ärligen och besked. Maria Olof doter Lvstig detta Tweta.
Min af gärtat älsklige kiär hustru och barn Gud wälsine eder alla samans.
Jag wil mäd några få rader låta min kiära hustru och barn weta fa mit til stån
Så är jag åter wid en god helsa igen gud wari tak och lof gud låte deta bref
råka eder min kiär hustru och barn mäd helsan iag hawer nu åter igen warit illa
skiuk igen iag fek stor wärk i det ena be-benetet och Sedan drog det Sig op i
kropen Sist iag skref dunder at mig for iag war Så illa skiuk gul afton och gul
dagen och andagen och tregdagen och fiärdagen Såg di inthet lif i mig alt mitt
hår hawer iag mist ty iag hawer måta Sat hår piska wid haten helsa farmor och
broder i Östryby frå mig gud wet hur du skal taga dig ut mäd barn och kritter
detta Swåa år för här Kostar rog tönnan femton plåtar för her ar en Swår tid
för Kronan ar intet go te ge os ut det hon består os wi liga kuar än i sama
kuarter än nu inga nyheter för däna gangen utan en flitig helsnin till alla mänisor
min lifträga är i Smeby i garmans Kista iag lewer din trognaste man in til doden

lapträste Soken och pokare by den 15 Januari Lars Lvstig 1789.
Besvarat den 12 Februarii 1789 af Garman.

Anm. Lapträske = Lappträsk socken, Nyland, Finland. Pokare = Pockars by i Lappträsk

(Nisses anmärkning: Jag bor i Hindersby i Lappträsk.
Här kallas "Pokare" by för "Pokar" - med kort o och kort k - inte "Pockar".
Min farmorsfarmors farfars far, Hindrik Andersson Bosas, och hans far,
Anders Hansson Boos, dog bägge 1789 i den epidemi som armén spred.)

År 1792 delades Livregementet till Häst i tre särskilda corpser, vardera om en
bataljon. Den första bataljonen blev dragoner, den andra grenadjärer och den
tredje husarer. Andra bataljonen, till vilken Kungsörs komp. hörde, blev alltså
infanteri, först för en tid av 50 år, och sedan tills dess indelningsverket
avskaffades.

sid. 150