Kva säär tu ?
Östnyylendsk lesanbook

NU HA BOOTJIN KÅMI FRÅÅN TRYCKERIIE !!

Östnyylensk Lesanbook: pärm

Å kva han e vakär ! Klick op bildn ti fåå hånå stööri !

Förhandsbeställningar för 20 euro stycket (var femte bok gratis) ENBART i augusti 2005 ! Måste avhämtas i Kuggom. Beställ kvickt för nästan halva upplagan är beställd redan.

Utgivningsdag

fredagen 2 september, Kuggomskolan kl. 15-17

Boken presenteras samt Helmer Nygård spelar på såg och Olle Liljekvist på dragspel. Boken säljes till priset 25 euro. Alla välkomna !

Så he e bara ti kåm ti Kuggåm å sii opa bootjin å höör opa tåm såm ha vari mää å laga ånå. He kan noo va att man bliir bjudi opa någa å.


Åm någan undrar kvar Östra Nyyland e så kan ni sii opa ein karta yvi Noorden. Åm ni vil sii op sooknan i Östra Nyyland å kvarifråån skribentren kåmmär (tåm guul knappan) så klick jäär: Östra Nyylands karta


Opa Kuggåm fålkhöugskoola saamladist vi åår 2001-2002 å praata te rikti gamal språåtji. He blei så roolitt att vi sidan börja fundeer opa ti lag ein book åå he såm vi hadd saamla ihoop.

Bakett sjölva kursn satt vi ihoop ein redaktjoon såm sku saambel ihoop he såm blei skrivi å biretta op te kursn. He va

Harriet ifråån Kuggåm,
Gunilla ifråån Loviisa,
Caroliin ifråån Sibbå,
Daarling ifråån Kokkobakkan,
Helge fråån Beckby (halvveegs ti Labby) å
Nisse ifråån Hindersby.

Harriet ha saamla ihoop alt i senn daatamasjiin å lagar e snyggt. Gunilla å Caroliin e ju rikitt språåkmenisjår såm haar e ti arbeit. Vi aadär saamlar ihoop materiaal. He e mang såm ha jelft til me bootjin. Jäär finns någär åå dåm: Ollas Inger , Adolfsson å Pyttispåjkana me MC .

Tetta jäär e te första bootjin opa te rikti gamal språåtji

No ha he mang försöökt skriiv men nu ha vi slajji fast hur östnyylendskån ska skriivas.

Hur man skriivär (Klick opa knappn !)

He va int så leett ti bör skriiv. Ti annvend ana en vaanli booksteevär va int ti tenk opa å he va ti bör fundeer uut hur man sku skriiv så att fålk i frammtiidn sku kuna vita hur he ska uuttalas.

Nu börjar vi liite förståå hur Agricola tjennd se näär han sku bör skriiv te första biibiln op finskå. Fast tå skreiv ennu svenskana liite så såm dåm praata.

Bootjin kåmmär föri Kuggåmskoolans 100-åårsjuubel

Te 2 septembär 2005 kåmmär Bootjin uut. Föri he kan man noo bestell ånå fråån Kuggåm fålkhöugskoola .

Jäär finns innehålle å ein siidå men he e int fäärditt enn så he kåmmär ti endras åtminståne liite. Klick opa knappana ti sii opa siidåna.

Innehåll Siidexempel

Å jäär finns någär exempel opa innehålle:

Ollas Inger Adolfsson Pyttispåjkan

line

Tetta e bara miin eijji booksiidår. He e bara ja såm annsvarar för all fåånåheitren. Siidån seinast endra te 31 augusti 2005. Bos-Sestu Nisse