Blue ribbon Supporting Free Speech on the Net

(Tetta e miin eijji Lappnetsiidår. Ja lagar dåm bara op skåj å åm ja årkar å iiss. Åm någan ska haa någa betäri så fåår dåm lag sjölv. Bos-Sestu Nisse)

Rikitt miin eijji netsiidår finns jäär . Å så kan man sii opa miin Hindersbysiidår:

Op östnyylendskå


Nisses superbreidbaand
line

Lapptresk åptisk fiibärnet

Tetta e åmm Lapptresk åptisk fiibärnet.

Te ÅFISIELL netsiidån för Lappnet e Optodata.net . Men tii finns int så mytji.

Jäär kan ni sii hur aparaatren ska stellas inn i våårt net:

Innstellningar

Annvend statisk (fast) IP-adress !

Dynamisk IP-adress fungeerar bara iblaand. Sii opa Innstellningar !

SII TIL ATT WAN-siidån opa ruttärn e kåpla ti neti !!!!!!!!!!!

He e FÖRBJUDI ti gaa inn i våår aparaatär !

Te seinast:

oonisdaain te 25 juli 2012:

Fara för stöörningar ti Internet 25.7 kl.8-9 !

Elektrisk määtari byyts i gamal fålkskoolan i Hindersby å he kan innvärk opa hela nete. Nete gaar opa acku men man veit aldär. Så sjööt bankäärand å anan viktitt föri he. Måntöörn ha reserveera ein tiima för byytandi fråån klockån åtta opa mårin så he sku boda va fäärditt klockån niie.

mååndaain te 7 februaari 2012:

Ja ha STENGD ÅÅ trii linjar såm stöör nete - antaagligen för att dåm ha kåpla feil poort ti nete. He ska staa WAN ellär Internet opa te poortn så kåplas ti te gråå burtjin me 6 lampår ! Mang annvendär å dynaamisk adressär å tåm e SLUUT så he gaar bara iblaand. Frååg någan såm förstaar se å haa dåm ti set inn te adressn såm ja ha djevi ! Ja kan int ååk åmkring ti närmari hundra stell å stell inn aparaatren.

oonisdain te 25 januaari 2012:

Te nyy centraaln gaar braa men HE KAN BLII KRÅNGEL ME INTERNET så lemm int bitaalningar å ana viktitt ti siista sikundn ! He ska ennu kåplas åmm linjan fråån Kouvola å tå bristär kåntaktn ti Internet för allihoop. Ja ska försöök fåå he laga opa eitt par minuutär men man veit aldär ...

sönndaain te 15 januaari 2012:

Kaabelskarvana e fäärdi å nete sku boda gaa all stell nu.

löördain te 14 januaari 2012:

Te nyy centraaln gaar men Labby-Haarsbööl kaabel ska ennu flyttas så he bliir ennu eitt aavbrått i daa.

SÖDRA LAPPTRESK stengs åå !

Centraaln i Hindersby skoola flyttas ti gamal skoolan å tå måst hela södra Lapptresk stengas åå medan ja svetsar åmm kaablana. He bliir undjifäär löörda-sönnda te 14-15 januaari 2012 så tå gaar he int ti fåå kåntakt ti Internet. Ja försöökär lag te nyy så foort såm möjjlitt men he kan ju krångel ...

oonisdaain te 14 septembär 2011:

Vent int me bitaalningar å ana viktigt för he kan linjan brist tå näär ja lagar nyy linjar i Linkåsk ! Ein nyyär vexel måst instaleeras för poortana e sluut i te gamal å så måst ein deil fiibrär svetsas åmm. He sku int boda bryyt linjan men man veit aldär åm he sku hend någa misstaag ,,,

Löördaain te 9 juli 2011: He va ein stadugär smell tå näär åskan sloo neer i byyin. Huvuvexeln i Hindersby foor söndär å ein heil bunt me kånvärtrar. Nu sku nete boda gaa.

Friidaain te 8 juli 2011: Nu e he kåpla åmm i Kouvola direkt ti Nebula me ein Gigabit. TDC e bårtkåpla å he e braa he.

Oonisdaain te 26 maj 2010 klockån tiie opa aftån: Feilkåpla ruttär ååtär ...

Oonisdaain te 30 decembär 2009 klockån sex opa aftån: Nu sku allt boda gaa ååtär. He va ein kånvärtär i TDC:s net i Kouvola såm va dååli.

Tiisdaain te 29 decembär 2009: Nete krånglar uutanför våårt net så ja kan int djär någa ana en spark opa TDC Song å Nebula. Men ja ha satt opa resärv-ADSL (såm e mytji langsammär) å ni kan byyt DNS ti 192.168.100.254 såm sku boda gaa för bååda annsluutningana.

Oonisdaain te 9 septembär 2009: Blååstn ha krångla me elektriciteetn. Nu e resärvn innkåpla men han e lansammär. DNS ska va 192.168.100.254 !

Friidaain te 4 septembär 2009: Nete krånglar men uutanför våårt net så vi kan int djär någa ååt he ...

Löördaain te 28 augusti 2009: He va ein rutter feilkåpla me LAN-siidån ti nete bakett åskan. MÄRK kaablan årdentlitt så att WAN-siidån alti e kåpla ti kånvärtärn. Annårs börjar ruttärn stöör nete ...

Toorsdaain te 26 augusti 2009:

ÅM ni haar probleem

så SII TIL ATT NI HAAR FAST IP-ADRESS i MASJIIN (ellär ruttärn) !!! ALL MÅST HAA FAST IP-ADRESS !! He finns ein liitn bunt dynaamisk IP-adressär så he kan gaa iblaand men tåm reckär int til ååt all. Ja ha deila uut ein IP-adress ååt kvar å ein så frååg kva ni ska haa för adress åm ni int veit he.

Friidaain te 5 decembär 2008 14:39 : He gaar int ti kåm ti Nebulas net så resärvn e opakåpla å han e langsammär.

Toorsdaain te 27 novembär 2008: Blöutsnöönn ha djoord att ströömn ha fari bårt ganska åfta å tå staanar våår vexlar. Tå gaar he int ti kåm uut opa Internat alls. Vi haar ackur i ein deil vexlar men int i all enn. Å åm ströömn e bårt leng så stengär he entå. Åm Linkåsk ellär Tjörkby bliir uutan strööm så e hela nete ååstengd å åm Hindersby bliir uutan strööm så e tåm södra byyana bårtkåpla.

Friidaain te 14 novembär 2008: OBS ! ENDRINGAR i nete i Hopenbackan å Hindersby ! He kan bryyt ti Labby å Haarsbööl å !

Te 16 augusti 2008: Fonets DNS gaar int - BYYT ti Nebula !

Te 3 juli 2008: Fonets DNS (84.20.128.1 å 84.20.128.11) gaar int. BYYT ti Nebulas nammsärvär (DNS): 217.30.180.230 å 217.30.182.230 !

Te 9 juni 2008: Liite yvi eitt opa mårinnatten sloo blixtn neer i Linkoski. Netdeiln opa huvuvexeln foor men nu sku he boda gaa ...

SKAFF ÅSKSJYDD TI CENTRAALN !

Te 27 maj 2008: He e sårglitt men vi måst höj opa priise för vi haar int någa pengar yvilåpps åm he hendär någa. Te stöörsta probleeme va att åskan too tvåå vexlar i fjoodrast å he va ein smell opa 4000 euro ! Nu ha vi funktjoneera opa talkå hela tiinn men någan gangå taar allt roolitt sluut å vi måst bör annpass ås ti ein allt iilakari väärd - seinast tå näär ja döör.

He bliir 5 euro dyyrari för kvar mååna - int för att he e dyyrt åm man jemmföör me kva he kåstar aadär stell ! Åm man måst bitaal ååt tåm aadär 40 euro för 8 Mbit/s å vi haar 20 för 100 Mbit/s så e he ennu int så faarlitt. Å så ha vi fåått ein försääkring nu (he va int leett ...).

Te 19 maj 2008: Tåm hadd grevi åå ein elektrisk kaabel så vi blei uutan strööm i kåmuunkansliie å fick int kåntakt ti Internet alls. He brast första gangån op ettmiddaain å kåm tibaaka men brast opa nytt liite yvi sex å va bårt allt ti 20 föri niie op tiisda mårin. Probleeme me tilifoonsvare va he att ja int kund endär tå näär ja int kåm uut opa nete så he saa att "Nete gaar braa" fast he int djick alls ! He måst fundeer uut någa endring opa ...

Te 11 aprill 2008: Nu e he sluut me skogsarbeiti ! Ja fick just å just traktårn uur skooin djinu leidärvelindjin å vatne opa ååkärn.

NEBULA (såm vi hyyr fiibär åå fråån Kouvola til H:fors) ha endra opa DNS !

NYY DNS (ska setas inn i ruttärn ellär i daatamasjiin) e:

DNS1 : 217.30.180.230
DNS2 : 217.30.182.230

Sii opa Nebulas innstellningar .

Te 3 septembär 2007: Ja testar ein IP-tilifoon för feilrapårtär för nete: Ring ti

0184452304

Man kan höör åm nete gaar å lemm meddeeland.

Te 29 augusti 2007: Huvuvexeln i Linkosk blei tvinnå i huvu (undjifäär halv fyyra op oonisdaain) - he va vääl åskan såm ha stelld til me meir elendi. He sku int ha vari stoorär saak ti byyt hånå - ja hadd nyyäär heim - men tåm slatren hadd int sjicka netdeil mää så ja mådist ååk ti H:fors ett fyyra ackor å lag ein netdeil så att ja fick igang hånå. Annårs sku he ha tajji ein viku minst ... Men nu sku he boda gaa (toorsdaain klockån sex).

Å NU FÅÅR ALLT GAA SÖNDÄR BEST HE VIL FÖR NU SKA JA TRYSK !

Te 22 augusti 2007: He va ein grymmadi åska så nete va ååstengd op ettmiddaain ganska leng (ströömn va bårt).

Te 18 juli 2007: Nebula som sjöötär nete fråån Kouvola viidari haar probleem me linjana så vi måst haa igang resärvn.

Te 3 juni 2007: He ha vari krångel me DNS (nammsärvrar) uutanför våårt net men he siir uut såm åm nete int gaar. Ein nammsärvär taar imoot te namme såm ni försöökär kåpel opp idär til å sjickar tibaaka ein IP-adress (nummrår). Å åm nammsärvärn int gaar så kan ni in surf opa nete för nete förstaar int någa namm - bara nummrår. Te gamal nammsärvärn (DNS) såm mang ennu harr e ganska dååligär så försöök byyt ti te nyyari: 212.16.96.1 ellär 212.16.196.11. Man ska gaa ti Kontrollpanelen->Nätanslutningar->Lokalt nät->Förändra inställningar->TCP/IP->Egenskaper å byyt uut DNS (1 och 2). Åm man undrar åm he e DNS såm krånglar så kan man försöök surf me nummråna direkt: DN haar 62.119.189.4. Man skriivär bara inn nummråna i stelle för adressn så siir man åm he gaar uutan DNS. Vi kan int djär någa ååt nammsärvrana för tåm e uutanför våårt net. Man kan noo annvend aadär å åm man hittar någa passli opa nete.

Hela nete stengs åå FRIIDAAIN te 11 maj 2007 klockån 12. Kymmenedaaln instaleerar i kåmuunkanslii å stengär ströömn så resärvnete stengs å. He sku boda va opa klockån eitt ååtär.

P.S. Annmääl idan epåst-adress ååt me så ja kan sjick påst tå näär slika täär hendär !

Te 1 mars 2007: He va FONETS fiibär i Treskenda såm ha stelld til me netbitjymmren. Tåm lagar allt kva dåm hinnär men he e noo te langsamm resärvn såm gaar ennu.

Te 28 februaari 2007: FONETs förbindelse ha krångla hela daain så nu ha ja kåpla inn resärvn men han e langsammär. Vi kan int ana djär en vent opa att dåm fåår he ti gaa.

Te 16 februaari 2007: Någan (ja veit noo kvemm) ha vari in i vånn huvuruttär i Tjörkby opa friidaain te 16 februaari klockån 17:15:29 å endra opa innstellningana så ja mådist ååk opp ti Tjörkby å steng åå alt å böri fråån börjandi ... He djick inte föri op mååndaain ettsåm kåmuunkansliie e stengd opa vikueendan. Hela mååndaain foor förloora för me å ja e int riktitt glaadär yvi he. Nesta gangå så kåmmär he ein saftågär rekning - he e 50 euro i tiiman pluss måms !

Te 19 decembär 2006: HE E SLUUT NU ! Nete e fäärditt uutåm ein par annsluutningar såm bliir laga nesta åår. Nu djeer ja bårt svetsn å bör far ti skooin. Tåm såm vil kåpel inn se ti nete fåår bestell å he kan taa tiidär innan he gaar ti lag. Pakeetpriise e å sluut å he e tiimapeng såm djellär jäärifråån frammååt. He e noo best ti lag så mytji man kan sjölv för nu måst jag sjööt joordbruutji imillan.

Te 19 åktoobär 2006: Nete gaar ååtär opa resärvförbindelsen å e langsamt. Fåå sii nu åm tåm slööfåckan fåår igang he. (Op aftån börja he gaa - he va FONET såm hadd klååpa å stengd åå ås).

Te 17 åktoobär 2006: Nå nu e stommnete fäärditt. Ja ha svetsa te siista joordburtjin å he sku int boda blii någa krångel meir. Men inte e allt fäärditt enn. He e mang annsluutningar såm ska lagas ennu. Fast nu måst ja lag någa jäär heim för ja ha int hånni me någa alls sidan augusti. René lagar vääl liite åm han hinnär i Linkåsk.

Te 9 åktoobär: Labby e laga så he sku boda gaa, men he kan krångel i Haarsbööl ennu idaa.

Te 8 åktoobär 2006: Fiibärn ti Kouvola gaar int å ja kåmmär int inn i kåmuunkansliie opa sönndaain så he gaar opa resärvn nu (256 kbits ADSL). He kan ju va braa ti proo me he imillan å.

Te 29 septembär 2006: He kan hend att nete sluutar ti gaa imillan i Labby å Haarsbööl tå näär vi lagar annsluutnindjin vidär Backveein i Labby. Ja ska försöök ti int bryyt åå, men man veit aldär hur he gaar.

Te 27 juli 2006: Vi ha fåått svetsn laga så vi börjar svets ååtär. Men he bliir å tryskantiidär å tå hinnär ja int djär någa. Feile i Kouvolaförbindelsen e hitta. He e Song såm haar ein dååligär poort opp i Tjörkby å tii idjinu gaar allt. Men nu sku he boda gaa me full faart.

Te 22 juli 2006: Svetsn mådist sjickas ti Stockholm för han börja gaa dåålitt. Han bodi kåm tibaaka nesta viku å tå svetsar vi ååtär.

Te 20 juni 2006: Nu ha vi kåpla inn Joordaseendan i Linkåsk å te första i Haarsbööl. Men he e ennu kvaar arbeit opa stommnete bådi i Haarsbööl å i Linkåsk.

Nete stengs op toorsdaain te 8 juni fråån 08:00

Vi svetsar åmm skarvn i Linkåsk ååen så vi måst bryyt annsluutnindjin ti Kouvola för all. He kan va opa ett ein halvtiima, men i värsta fall kan he va åå leng för tii e för kårt eendar så he kan blii ti grev nyyär kaabel.

Te 23 maj 2006: Linjan ti Kouvola e igång, men krånglar. He endras millan 50 Mbit/s å 100 kbit/s. Just nu svetsar vi så vi hinnär int bör slååas me åperatöören. Men he ska noo lagas bara vi hinnär. Idaa blei Haarsbööl mejjerii fäärditt å stommnete bodi va laga. He finns ennu kaablar ti huusen såm ska kåplas, men all e int neergrevi enn.

Te 14 maj 2006: Nu e sååantiinn yvi å ja kan bör lag opa nete. He ha gandji ganska braa, men ennu endras faartn ganska mytji. He e mytji krånglått ti määt å man sku boda steng hela nete näär man määtär å he djör ja int så djäärna. Men ja börjar lag annsluutningar nu bara vi fåår ein nyyär vexel fråån Sverige (bodi kåm åmm ein viku).

Te första maj 2006: He ha vari bråått så fördärvat i aprill. Nete ha gandji, men he e ennu någa me att he endras faartn ganska mytji. Vi måst set inn analysatoorär ti sii kvar he e probleem. He siir ut ti va uutanför våårt net, men he måst kuna beviisas. Ja sku helst int kåpel inn nyy fören vi fåått he ti gaa visklitt. Men åm he nu e mytji viktitt så gaar he noo ti åårn.

Te sjette aprill 2006: Nu e åmmkåplarn innsatt å nete gaar så att he kåplar yvi ti anan linja åm he bliir feil opa huvulinjan. I aprill ska nete testas å 1 maj sku he boda va i sjick ti kåpel inn fålk åm kaablan e fäärdi. He gaar ti kåpel inn se redan nu men nete kan stengas åå näär såm helst uutan vaarning medan ja testar he. Man kan test te nyy linjan fråån Hindersby åm man setär inn 192.168.100.254 såm bryggå (gateway). DNS e 84.20.128.1 å 84.20.128.11. Set inn all DNS:an ifall någan åå dåm int svarar.

Te 27 mars 2006: Nu gaar ENTLIGEN fiibär hela veein ti Internet. Å te nyy noodkåplarn i Linkåsk gaar. Men he e int ti roop Hepp ennu för he ska testas å lagas ennu mytji. Tåm första bliir innkåpla i dagana, men he taar tiidär innan all e innkåpla. Vi börjar fråån Linkåsk te gamal butiitjin å gaar viidari täärifråån. Kaablan e int määtt ennu hellär (för ein deil e int neergrevi) så eindeil stell gaar he noo ti somarn. Men försöök årk - vi lagar så mytji vi hinnär å kan.

Te 16 mars 2006: Int blei he någa idaa hellär fast he va meinindjin uutan he bliir åm ein viku. He e för mang kokkar i tetta soppån nu ...

Te 16 februaari 2006: Seinast buude e 1 mars. Tå sku dåm kåpel til i Kouvola. Fast man fåår nu sii. Int ha he gandji så foort föruut hellär ...

Te 15 februaari 2006: Vi ventar å vi ventar å vi ventar .... Op åperatöören.

Te 6 februaari 2006: He sku boda va klaart ti kåpel, MEN vi haar int skrivi undi papren enn å he tycks va MYTJY probleem å taa tiidär innan he bliir åå.

Te 3 februaari 2006: Nu e he svetsa hela veein fråån Hindersby ti Linkåsk. He gaar ti kåm ti kåmunaalhuuse. Men inte enn ti Kouvola. Ti e problem i ana eendan ti kåm undi gaatan - fast man börjar int blii förvååna yvi någa meir ...

Te 1 februaari 2006: He e annårs fäärditt, men int svetsa vidär Linkåsk vegasjile. Vi kan int svets he. Han såm sku svets foor ti Österbåtn å kåmmär tibaaka först nesta viku. He tycks entligen ha blivi svetsa fråån Kouvola ti Kimoböle. Men int gaar he foort tetta jäär int. He e nu ti håppas att he bliir laga innåm februaari ...

Te 17 januaari 2006: Nå nu ha kåmuun hitta ein firma såm borar å int bara lovar. Men så e he ennu ooklaart me förbindelsen ti Kouvola. Håh-håh-jaa-jaa ...

Te 11 januaari 2006: Inga borari ! Tåm ha lova kåm "nesta viku" i ein mååna nu ...

Te 3 januaari 2006: Tåm ska kåm å bor röör undi veein tetta vikun. Så vi fåår sii åm he bliir ti någa i alla fall ...

30 desembär 2005: Int ha he blivi laga någa röör undi rikssexan enn så he gaar noo ti januaari innan he bliir ti någa. Å i Kouvola-eendan e he int heldär kåpla. Håh-håh-jaa, int gaar he foort tetta jäär int ...

26 desembär 2005: He e för kaalt ti svets så he bliir ti vent opa varmari vedär kring nyyååre.

23 desembär 2005: He va någan såm troodd att dåm (teleboolaagen) int byggär billitt ADSL nu när vi haar fiibärnet. Men he djör dåm int entå. I Borgå-traktn sku dåm haa ADSL å Sonera lova ti lag åm dåm sku fåå ihoop 20 namm. Tåm saambla inn hundra å int fick tåm tå helldär.

He såm he e fråågån åmm e att teleboolaagen INT VIL lag någa daatanet alls. Tåm veit att tå säär fålk opp tilifoonen å börjar praat yvi nete å tå förloorar dåm mytji pengar. Tåm e i bogan för någa måst dåm lag när tilifoonen försvinnär alt meir. He finns til å me tråådlöus tilifoonär såm man kan praat me yvi nete så tåm siir kånkursn närm se hela tiinn. Men så ee e när he kåmmär nyyär tekniik. Te gamal försvinnär. He e int mang såm tjöör me hest å tjärrå meir helldär...

17 desembär 2005: Nu ee e pomphuuse å rikssexån såm kaablan ska dragas til för att nete ska kuna kåplas. He sku boda blii laga nesta viku.

16 desembär 2005: He tycks int blii någa ti juulen. Tåm ha kaapa kaabeln op feil siidå åmm rikssexan så he ska boras eitt nyytt röör undi veein. Annårs börjar kaablan va neergrevi i Linkåsk. Tåm e ihoopsvetsa fråån Hindersby ti Linkåsk å testa framm ti ååen.

14 desembär 2005: Huvuförgreinindjin i Linkåsk ååen e laga. Allt ska gaa idjinu hånå. Sii jäär hur e djick til.

9 desembär 2005: Nu ha ja tå börja svets i Linkåsk ååen. Ja liggär i eitt telt laga åå trii presenningar opa tvåå lastpallar å svetsar för kaabeleendana recks int opp ti eitt boord hellär. He e int väärdens bekväämast arbeit för man måst styd se opa eina armbågan så he gaar bara ti arbeit me ein haand för te mesta. Ja haar ein kamiin ti håll liite värma men he oosar noo svaavel i telte.

2 desembär 2005: Ja sku bör svets huvuförgreinindjin för hela Lapptresk vidär Linkåsk ååen. Men kaabeln såm gaar undi ååen va för kårtär å tåm hadd laga ein kaabelbrånn NEER I ÅÅEN !!?? Han va noo ovanför sjölva ååen, men stoo full i vatn. He e ju klaart att he bliir ein einda stoorär iisklimp tå näär he fryysär. Å så va kaabeleendan bara ein å ein halv meetär ovanför backan så ja fick int inn dåm i hönsbuurn. Å int slapp man me traktår neer i ååen hellär. Mytji värri sku man int ha kuna lag te viktigast skarvn i hela Lapptresk. 9 novembär 2005: All joordskarvan e laga uutåm vidär te gamal butiitjin i Labby å fastiheitren. Å så kaapa tåm dårvilan åå kaabeln ti Hindersby skoola så täär saknas ein bita.

Priisär:

He e HB Service AB såm sjöötär åmm svetsand å kåpland å tåm åfisiell priisen finns opa (men tåm e gamal å vi ventar opa kåmuun ti kuna lag tåm nyy):

HBservice

Men så täär undjifäär kåstar he 1500 euro för hela instalatjoon me alltihoop. He kåmmär måms til så tå bliir he 1830 euro. Tå e undjifäär 200 m kaabel mää i priise. Vi grevär int neer kaabeln. I priise finns å burkana för annsluutning å he såm bihöövs i noodren (centraaln). Man kan noo taa ein hyyresannsluutning å (kåstar 19 euro/mååna i minst 10 åår, 23 me måms).

Täär såm kåmuun lagar stommnet så bitaalar dåm för annsluutnindjin ti stommnete å undjifäär 100 m kaabel. Men BARA NU - int sidan seinari. Seinari måst man sjölv bitaal för annsluutning ti stommnete å åm he bihöövs ein sjildär joordburk så kåstar he 400-800 euro (uutan måms). I värsta fall ennu dubbelt meir. He biroor opa hur mang fiibrär kaabeln haar å åm man måst legg inn tvåå skarvar (åm he int finns någa yvilåpps kaabel). He löönar se ti åtminståne planeer annsluutning redan fråån börjandi.

He e bara instalatjoon. Sidan måst man bitaal för ti annvend nete. Internet kåstar 10 euro/mååna (10 Mbit/s) å he bliir 12 euro me måms. Kåmuun ska haa hyyra för stommnete å noodren. He veit vi int kva he bliir enn men undjifäär 3-10 euro/mååna. He kan va ooliika i ooliika byyar, men he e int bisluuta enn.

He kan löön se ti bitaal 50 euro/ÅÅR (61 euro me måms) för att vi ska sjööt åmm nete. Annårs kåstar he 50 euro/tiima. Tå djellär he nete framm ti huuse. Sjölva daatamasjiin å programmen höör int ti nete å he måst någan anan sii opa (t.ex. Christian Nyholm i Lovisa, tel. 050-531 7889).

Hur siir ein annsluutning uut ?

Joordkaabeln (ellär luftkaabeln i värsta fall) kåmmer ti ein annsluutningsburk såm kan va uutanför ellär innanför veddjin. Täär svetsas ein knårr fast såm haar ein fiibärkåntakt (SC) i ana eendan. Fråån fiibärkåntaktn gaar ein kåplingsfiibär (guulär 3mm tjåckär) såm kan va hur langär såm helst. Men SC-kåntaktren e fastsvetsa å röören måst va 12 mm tjåck innanför. Kåplingsfiibärn kåplas ti ein meediakånvärtär såm endrar åmm laasärsignaaln ti ein elektrisk (Ethernet) signaal.

Ethernetkaabeln fåår int va lengär en 100 m.

Fråån meediakånvärtärn kåmmär ein vaanligär Ethernetsignaal såm kan kåplas ti daatamasjiin, men he e noo best ti legg inn ein BRANDMUUR/RUTTÄR imillan så att int aadär kan föli mää tå när man bitaalar rekningar. Ein brandmuur/ruttär kåstar ca. 50 euro å haar åftast fyyra uuttaag. Man kan å fåå me IP-tilifoonannsluutning i sama burtjin.


I ana eendan (noodn - he e undjifäär ein centraal) måst å finnas ein meediakånvärtär. Å så måst dii va ein poort såm linjan kåplas til så att man kåmmär uut opa nete. Tii finns å ein brandmuur såm sjyddar hela nete. Men he e ein liite fiinari å dyyrari burk.

OBS ! Bor int raakt djinu veddjin !


Noodär

Fiibren gaar fråån abonentn ti ein nood . He e ein knuutpunkt såm liiknar ein gamaldags centraal men fungeerar int opa sama sett. I noodn kåplas fiibren ihoop i ein kåplari (switch sån e heitär opa modäärnär rikssvenskå). Täärifråån far daatapakeeten tii såm dåm ska.

Noodär kåmmär ti finnas i Linkåsk te gamal butiitjin såm e Lapptresk huvunood . Täärifråån far allt ti Kouvola å viidari ti Helsingfors å Stockholm. Så fören vi ha kåpla Linkåsk butiitjin ti Kouvola så gaar int någa.

Ein anan nood finns i Hindersby vidär Linkåsk vegasjili å ein i Hindersby skoolan. Tilsviidari e all fråån Labby å Haarsbööl kåpla direkt ti Hindersby skoolan, men åm he kåmmär meir til så kåplas dåm ti ein nood i Haarsbööl mejjerii.

Ein enda fiibär sku reck til för hela Lapptresk men he sku blii så krånglått ti kåpel å söök feil att vi ha laga ein fiibär för kvar huushåll. Men man kan noo braa kåpel inn fleir daatamaskiinär ti sama fiibärn.

Kva e he för undärli hönsbuur såm staar langsme vegana ?

He e te gamal "hönsbuurn" såm ja hadd laga op ein flyttpall såm e laga åmm ti fiibärsvetsanbuur. Tii e värma å belyysning å man kan tjöör uut opa ååkran me traktårn.

Klick jäär ti sii ein bild opa hönsbuur å traktår å jäär ti sii hur he siir uut innii.

Kaablar

Kaablan e drajji undjifäär såm opa kartan (men bara i stoora draag å allt e int mää):

Linkåsk kaablan (2700k)
Linkåsk kaablan LIITN KARTA (120k)

Labby-Haarsbööl kaablan (1600k)
Labby-Haarsbööl kaablan LIITN KARTA (180k)

line

Siidån seinast endra te sjette aprill 2006.