Supporting Free Speech on the Net

Bos-Sestu Nisse

Nisse Husberg så täär åfisiellt. Te rikti namme: Bos-Sestu Nisse

Tetta e menn eijji netsiidå. Han bliir aldär rikitt fäärdi för ja hinnär int pot opa hånå så mytji.

Bos-Sestu

Bos-Sestu i Hindersby

Ja e föödd i väärdens centrum i Hindersby såm e såtäär ein hundra kilåmeetär österåmm Helsingfors (såm e österåmm Stockholm i Finland såm e i Europa - å veit ni int kvar Europa e så djör'e nu tesama). Ein karta yvi Östra Nyland me Hindersby i mittn (Bos-Sestu e uutmärkt just undi H:e i "Hindersby") finns jäär.

line

Mickels

Mickels i Kungsbööle

Ja e ti helften fråån Kungsbööle. Menn mamma va ein åå Mickelsflickåna. He e grannbyy ti Hindersby. Ja ha saambla liite åmm Mickels båånen såm va 12 syskån, åtta flickår å tvåå påjkar (å ennu tvåå påjkar såm doo såm småå). Ja hadd tiie moostrar å morbröödär å såm värst 35 kusiinär. He va liivat op slektkalaasen. He finns å kartår yvi te gamal Kungsbööle fråån tiinn föri stoorsjifte.

line

Slektdaatabaas

Slekten Storgårds, Rosas, Mickels, Bosas, ...

Ein daatabaas med slekten såm man kan söök ii. För att man ska kuna sii nyyari en 100 åår tibaaka så måst man haa eitt "Vänner"-löösenoord såm man fåår åå me (eepåst lengst neer).

line

Språåtji

Språåtji

Vi praatar ein mytji gamal svenskå jäär. Ein deil liiknar te språåtji såm praatadist föri viikingatiinn. Ja ha plocka ihoop liite jäärifråån å täärifråån åmm mett språåk å aadras - mest skandinaavisk.

line

Bootjin - Kva säär tu ?

Bootjin - Kva säär tu ?

Opa Kuggåm fålkhöugskoola saamladist vi åår 2001-2002 å praata te rikti gamal språåtji. He blei så roolitt att vi sidan börja fundeer opa ti lag ein book åå he såm vi hadd saamla ihoop.

line

Elevis LSS

Skoolan i Lovisa

Fråån 1957 djick ja i skoolan i Lovisa (Lovisa svenska samlyceum) å boodd opa Elevis (Elevhemmet i Lovisa)

line

Medåker

Medåker, Arboga

I augusti 2000 va vi å tjööft eitt huus i Medåkers sookn i Arboga . Tåm såm vil vita liite meir åmm Medåker (he e mytji gamal kultuurbygd) kan klick JÄÄR .

line

Hopenback Lekstrand fornminnesförening r.f.

Vånn foornminnesföreening fylld 50 åår te 3 juli 2002 e jäär finns festtale . Hurtigs tårp op Blååsbackan sjöötis åmm åå föreenindjin (sii opp ti venstär opa Sigges karta) . Å så haar vi så rooli mööten !

line

Grev

Grevand i gaambel tiidär

Sidan hööstn 2001 ha vi havi ein stuudiecirkel i MI: "Grev täär du staar" å grevd i gaambel tiidär i Hindersby. Vi ha saambla fotografiiär å ana å satt opa nete.

line

Hindersby net op östnyylendskå Hindersby nät på svenska Hindersby net in English

Hindersby net

Åår 2003 byggd vi eitt åptiskt fiibärnet i Hindersby tiliika me att kåmuun droo vatuleedning. Vi ha laga ein Daatastuvu å haar ein eijji "dåmeen" opa nete: Hindersby.net me netsiidår å eepåstadressär.

line

Breidbaand op östnyylendskå Bredband på svenska Broadband in English

Breidbaand

He ha vari mytji praat åmm breidbaand. Jäär e liite fundeeringar kring kva he INT e å kva he e - å kvaför.

line

Tekniska högskolan

Tekniska högskolan

Allt sidan ja va liitn (11 åår) ha ja pota me teknik å mest me elektråniik. Opp näär Vestärgåårds byggd vi radior å allt möjjlitt. Så ja börja vidär Teknisk höugskoolan 1965 op elektråniikaavdeilnindjin. Men ja blei aldär någan elektråniikinsjenjöör för just tå kåm daatamasjiinen å Leo Ojala fick taag ii me. Sidan 1970 arbeita ja me hånå opa Digitaallabbe såm sidan blei Teåreetisk daatatekniik. Täärimillan hann ja arbeit i nestan 20 åår opa Reknecentraaln me mikrådatoorär å algebra å daatanet. Sidan va ja ein tiidär pråfessår å syysla me "verifiering" å Petrinet. Men joorden å skooin droo starkari å så fick ja leidån opa ti spring me hattn å tigg pengar.

Å så måst man ju haa mää te första båånbååne:

Ein glaadär Filippus (240k) å heenryckt moorföreldrar (510k)

line

Tilifoon: +358 19 614056 (heim), +358 457 0184 385 (mobiil).

Adress: Nisse Husberg, Bos-Sestu, FIN-07850 Hindersby, Finland.

Eepåst: Nisse.Husberg[kattråmpå]Hindersby.net ([kattråmpå] e te täär a me ein ring runt).

Siidån seinast endra te 11 januaari 2005.