Gaa i skuggan, tjäära bååni, gaa i skuggan !

He e för heitt ! Nu sku man boda lag allt såm måst haa tårrt vedär men int kan man va uut i soolen i tetta vedri … Så fast he soolen sjiinär så måst man sit inn i skuggan i stelli.’

Åm man klagar opa hitan jäär i Hindersby så fåår man åfta höör: ”Gaa i skuggan, tjäära bååni, gaa i skuggan !”. Histoorian e att he va någa båån opa hööååkärn såm klaga opa hitan å tå saa ein gamal gumma just tåm oorden å he ha blivi kvaar i byyins oordsprååk bakett he. He va kansji ein 80-90 åår sidan – åm int meir.

Nå, heitt e he jäär nu – kring 30 graadär i skuggan. Kvart tåm täär kaal å regnåga soomrana ha fari veit man int. Ska he nu blii ein liika hemskär somar såm i fjoodrast tå ja mådist flytt ti tjellarn i Riibackstuvun ti såv. Kansji man sku boda bör stääd opp poteetstjellarn så att man kan flytt tii i värsta fall ?

Publicerat i Hindersby | Etiketter | Lämna en kommentar

Poteetren ska setas op Gustas daain

He e int så vaanlitt men i åår ha vi satt poteetren just te räätt daain – he va i daa. He e int braa ti set dåm för tiiditt för tå taar jäärnneetren i början opa juni (tetta ellär nesta viku) å fröösär blastn så att he int bliir mang poteetär te ååri. Å inte en he braa ti set dåm för seint heldär för tå hinnär dåm int vex tirecklitt innan fråstn i sluuti opa augusti taar blastn.

Men nu ha vi tå satt dåm riktitt riktitt. Å he blei mang sårtär. He va kvitt å he va röö å så hadd gumman hitta blåå poteetär å … Hela poteetslaandi e ein einda prooruutå. Men ha kan ju vara braa me mang sårtär – vexär int te eina så vexär te ana. Nu ha vi ju fåått dåm i joorden opa Tjeeldlaandi så att täär sku int boda va någa poteetssjuukdoomar. He e liiti muldågari täär å en i tregårn å nu näär vi haar ein langär vatuslang så gaar he ti vatn dåm. Ja laga ein pomp i vexthuusi såm taar varmt vatn fråån bettjin.

 

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Sprickanveetå

Tåm klagar så velsiinatt yvi tårkå i Millaneuroopa å Ryysslaand men jäär e he regnått å kaalt. He en noordanvedär å man fåår set opa se stickasjoortån åm man ska gaa uut. He ha int regna så mytji men he e påttar ettsåm he e kaalt å mulitt så att he int tårkar någa. He gaar int ti tjöör opa ååkärn för he fasnar vidär juulen rikitt årdentlitt.

Men int e he någa ti sörg yvi – he blei ein braa sprickanveetå för uutseedi. Tå näär ja såådd så börja he va ganska tårrt opa yytån fast uutseedi noo kåm i fuktågär joord me Rapiidn. He va nu mest te blååluusärn såm sku sååas ganska grånt såm haar nyttå åå tetta jäär sprickanveetån.

Å så bihöövär ja int va uutåmhuus just nu för biiln måst lagas å besiktas. He e passlitt me värkstaadsarbeit just nu. Sidan seinari sku he noo kuna blii tårrari tå näär vi ska bör stell opp vexthuusi. Plastn kåm i daa fråån Skåne. Ja sku bestell fråån Schetelig men tåm hadd trii måånars leveranstiidär !?? Nå, he blei billigari opa tetta sette.

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Besiktand å vexthuus

I daa va vi först å too opp virtji såm sku selas. He blei bara grenstockar å asppråpsar i åår. Grenana va så stoor att he bara blei ein ynkligär pråps fråån toppn (å ein meetärs vidabita) å he ble för liiti pråps ti seli. Man måst haa minst femm kubiik å kvar sårt. Int blei he hellär någa pråpsar åå stammana för tåm va så raak å fiin att he blei stock åå allt – uutåm he såm va rutitt. Men tii va mindär ruti en kva ja hadd troodd så man kan int klag.

He blei åmkring hundra kubiik stock, 25 svarvstock å 45 kubiik asppråpsar tetta vintärn. He va int mytji men så va he å mytji snöö. Man bihöövd int arbeit uutan man va alldeilis fäärdi bara såm man marsa djinu te snöönn eitt kvarv. He djick int uutan att ja tjöörd spår me traktårn allt framm ti stammn opa tåm träädren såm sku fellas.

Vi foor sidan ti Ring III å skaffa resärvdeilar ti biiln såm ju int djick idjinu besiktnindjin i aprill. Å så skaffa vi matäriaal ti te nyy vexthuusi. He bliir noo heimlaga me träästomm men vi tjööft listär ti spenn fast plastn. He e betär en ti spiik för tåm listren tjiilar fast plastn langsme hela listen. Om man spiikar ribbår så vil spiikana slepp å sidan hengär plastn bara i spiikana å tå gaar han ju söndär leetari.

Så tenkt vi set dubbel plast å pomp luft millan laagren. Tå vil man inte haa så mytji spiikhål hellär. He isåleerar betär me dubbel laagär å me tryck  imillan så staagar he opp hela vexthuusi ganska så braa. Nu haar vi bara eitt stoort probleem: Kattåna kletrar opp opa tatji å lagar förståss hål me kloonana. Tåm e rikitt oomöjli me te gamal vexthuusi så vi kan int set opp plastn uutan ti hitt opa någa moot tåm kattåna.

He läär int va eitt ovaanlitt probleem uutan he finns diskusjoonär opa neti åmm just he. Ein föresloo att man sku set vatuspriidari såm setär igang me röörelseååtjennari autåmaatist. Ellär så måst man set hönsnet runt hela vexthuusi såm syydär uutååt. Viti fåglana åm he jelpär …

Nu ska bara stålpana klemmas neer i joorden – ja tjööft trafiikmärksröör 60 mm såm ja ska skruu fast raamana ii. He ska blii sjuu meetär breitt å tålv meetär langt å fyyra meetär höugt. Ja tenkt lag ein så stoorär dör i eina eendan att man kåmmär inn me te stoor Zetorn me fråntlastari ifall gumman int sku årk bjär inn å uut allt för haand.

Men först ska biiln besiktas.

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Lastarns boom låssa nestan

I gåår aftåst va he näära ööga. Ja hadd just rada åå fliisvid å sku sveng boomn frammååt näär ja märkt att han bara satt fast opa eina siidån. halva feste för huvuleeden opa toorne hadd låssa i svetsn. Ti all tuura haaldist te ana fast så att ja fick svengd tibaaka boomn försiktitt å lååst griipn i vagne. Annårs sku hela boomn ha falli neer. He sku noo ha smeelld ganska årdentlitt i hyttatji.

Nu e tå fråågån hur man ska fåå flytta traktårn så att man kan lyft bårt te boomn å toorni å svets fast laagri opa nyytt.  Int e he ju någa undär att han djick söndär bakett he såm ja lyft tåm täär bålastockana i vintrast – opp ti 70 cm i diameetär å 5,8 meetär lang ! Å så e te lastarn int någan ungdoom meir hellär.

He va tuura att ja hann tjöör uut grenpråpsana. He e så tårrt i skooin såm he int ha vari op mang soomrar. Men så ha he inte regna i våår alls hellär. Tåm ha lova ein regnågär viku men fåå nu sii. Jäär bruukar int kåm någa regn op försomarn hur mytji dåm enn lovar. Int sku he va illa me liiti sprickanveetå förståss.

(P.S. He djick ti back traktårn å vagne neerför vinnsbrobackan ti värkstaann)

 

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | Lämna en kommentar

Första Rapid-sååandi

För första gangån opa 36 åår e uutsäädi satt op fuktå joord. Te gamal Simultan hadd så liiti tryck opa billana att dåm mest va i luftn. Men me Rapidn såm haar 130 kg op kvar bill så far uutseedi NOO neer i joorden.

He djick braa ti tjöör me te gamal Zetorn men man kan int set full låådår. Draagkraftn reckär men hydrauliitjin årkar int lyft sååmasjiin åm han e fullasta. Liiti undärlitt men he kan va pompn såm e gamal å sliti.

Int svengär han liika braa så te gamal sååmasjiin – mest för att han va fast vidär frääsn gansk langt baak å me styyrbråmsana opa Zetorn så tvinna man runt opa flettjin. Rapidn e fast i draagkrootjin så he svengär int så tvärutt. Sjuu slaag måst man tjöör för eendan ti slipp ti sveng.

Men Rapid e smaalari en Simultan fast sååbreidden e ein halv meetär stööri. Juulen uutanför låådån opa Simultan krångla alldeilis förskrecklitt. Men marköören blei djinast pangsjoneera. He sku int ha reckt leng innan man tjöörd dåm moot ein stålpa.

Te nyy Zetorn e braa ti lyft opp biidjööningsseckana men hur he ska gaa sidan åm man börjar såå me hånå veit ja int. He bliir ti endär opa hela systeemi.

 

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Skruuanarbeit

He blei liiti skruuanarbeit me te nyy sååningsmasjiin å he visst man ju. Fast he va liiti meir ringar söndär en ja troodd. Tvåå yytärringar mådist byytas – he va tåm siista Väderstadringana. Nu e dii bara vaanli biilringar. Fast int e tåm så vaanli. Micke saa att he va svåårt ti hitt 13 tuums ringar såm va så breid men han lyckadist. Men så va dii å trii innärringar såm mådist byytas. Man undrar åm han ha blivi tjöörd uutan luft i ringana. He e ganska svåårt ti kåm ååt ti määt. Å så va tvåå juullaagär söndär – eitt åå dåm hadd kuulåna låss å tåm hadd laga djuup spår i axelhylsån. Men he findist sliik kuullaagär i Borgå så ja bihöövd int ååk ti Ring III.

Liiti gleest va he noo me juul.

Ja sku byyt taldrikkar opa biidjööningsbillana men he va noo kissan he. Skruuana satt fast så inn i noorden att he bliir ti eitt ana åår näär man haar meira tiidär. Tåm kåm int ypi me tryckluftsdragarn me slaag hellär. He bliir noo ti taa ti stoorleddjån ti fåå tåm byytt.

Men elektrisk kåntaktn laga ja. He bityydär att ja klifft bårt hånå å skruua ihoop tråådana me kåplingslistär i stelli. Int vil he gaa me kåntaktär i joordbruutji å så hadd daambkååpån tappast för lengi sidan så kåntaktren hadd ärga ganska iilakt. He jelft int me kåntaktvetska – åm man röörd opa sladdn så blinka lampåna op styyrburtjin.

Nu börjar masjiin va i slika sjick att man kan proo ti såå. Tii e noo ein deil ti lag enn men kansji he sku set någär fröö i joorden i alla fall. Men te nyy traktårn kan ja int set ti draa hånå för tryskhuusi e för låågt. Te nyy Zetorn gaar int undi. He bliir ti lyft opp millantatji tiie cent i somar men he hadd ja tenkt djär entå så att seedbiilanas flaka ryyms undi.

He e näär man börjar me eitt nyytt systeem så vil he gaa någär åår innan deilana e laga så att dåm passar ihoop. He e ju int någan brååskå enn me sååandi ettsåm he först e början opa maj men he vil va så att he alti e bråått tå näär he gaar. Int ska man vent opa dåålitt vedär. Fast joorden e kaalär enn å så ha int oogresi groodd hellär. He sku va braa ti fåå tjöörd åmkull te första buntn me oogres i sååandi. Nesta viku bliir he varmari så tå börjar vääl allt groo. He sku bara va tårrvedär så man bodi annvend våårfuktn. No ska he sååas nu.

 

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | Lämna en kommentar

Sååanbjärtjin haar int blad enn …

He e bara ti vent liiti ennu för sååanbjärtjin haar int lööv enn:

He e alltså han täär frammföri såm man ska sii opa. Liiti gröönt ha he blivi opa valln fråån i fjoodärst men int ha oogresen groodd opa ååkärn å föri he löönar he se int ti far uut me harvån. Å så ska he bör regn nesta viku. Fast man fåår nu sii hur he bliir me he för tetta jäär e eitt tårrhål opa försomarn. He skvalar i Borgå å kåmmär ennu liiti opp i Tjörkby men jäär kåmmär int ein droppå.

 

Publicerat i Jäär heimividär, såådd, vedär | Lämna en kommentar

Våårleeditt å våårförtjyylning

Såm vaanlitt så foor vi ti Sverige ti såldaattårpe i Medåker i sluute op aprill. Vi hann int va tii bara tvåå dagar men he va nu så mytji att vi kund sii att he stoo kvaar. Å så refsa vi bårt te gamal gresi å satt poteetär å pyysla me te eina å te ana.

Sii op te lil bjärtjin – han haar redan stoor blad. Tåm haald opa ti såå för brinntjäära liivi i Medåker för he haald opa ti tårk. Men langsme veein fråån Stockholm va he int liika mytji såådd.

He va rikitt heitt: +22 graadär å kviitsippåna å scillåna blooma opa hela backan. Bara såm vi va tii tvåå dagar så blei he gröönt. Men tå vi kåm tibaaka ti Åbo så va dii mytji snöö op ååkrana ennu å int alls så gröönt.

He e ju fiint ti haa tvåå våårar – först ein i Medåker å sidan ein i Hindersby seinari. Jäär ha blååsippåna börja bloom nu men i Medåker va dåm redan uutblooma.

Men så fick ja te vaanli våårförtjyylnindjin – kansji för att he va så heitt i biiln å vi too ypi fönstren. Men he e vääl betär ti fåå hånå nu föri sååddn å int sidan mitt i sååandi såm ja bruukar fåå.

I daa bitaala ja te nyy traktårn (Zetor 14245) så nu bliir he ti liv opa skårpår å vatn ein tiidär. Vi va föri pååstjin opptjöörand ti Lieksa ti sii opa hånå å int kan man ju proo allt men ganska braa värka han. Me te förtjyylnindjin haar e int blivi mytji uutarbeit men he e braa för nu haar ja fåått inn stöödannsöökan oovaanlitt tiiditt. No ska he nu vääl bör gaa ti va uut å så smååningåmm.

 

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter , | Lämna en kommentar

Te gamal pakeetbiiln e sluut

Ja börja noo lag hånå men balkana va bara papär å man hitta int rikitt någan plååt ti bör svets ifråån.  Å så visst man ju att he e meira svetsand nästa åår ååtär. Han va redan 19 åår gamal så he va nu bara ti tjööp nyyär.

He djick foort. Ja surfa liiti opa nete å hitta ein femm åår gamal Fiat Ducato i Tammerfors å så ååka vi tii å hemta hånå. Ja sku ha vila haa te nyyari modelln såm dåm börja lag 2007 men tåm va all 10 000 euro dyyrari fast dåm bara va eitt åår yngäri. Han sku ha vari 10 cm höögäri men he va för mytji pengar me 1000 euro/cm.

Jäär e te gamal röö å te nyy blåå breividär kvaraadär. Te gamal modelln va noo te bästa ja ha hitta men all biilar roostar söndär någan gangå. Te nyy e breidari fast han e leegäri å kårtari. Man fåår sjiivår ti ligg opa gålve såm e opp ti 140 cm breid å 285 cm lang. Te gamal hadd yvi fyyra meetär flaatt gålv å he va ganska braa.

Men no klaarar man se me te nyy. Täär finns finessär å !

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar