Ny portal (WordPress)

Rosasportalen har flyttat till ett nytt system: WordPress. Det är lättare att använda än det gamla systemet (Joomla) och samma system som används för en massa bloggar och portaler över hela världen – bland andra Bondbloggen.

Portalen har bytt utseende och funktionerna är annorlunda. Tyvärr finns det inget forum än men det kanske kommer så småningom. Som vanligt med ett nytt system så finns det vissa problem och utseendet kommer att ändras hela tiden men vi hoppas att det blir bättre i längden.

Publicerat i Om Rosasportalen | Lämna en kommentar

Släktträffen 2008

Släktträffen lördagen den 14 juni 2008 i Lappträsk kyrka och på Wasargård

Program:

11.00              Inledning i  Lappträsk kyrka med Henrik Andersén och

                      Kaj-Erik Gustafsson

11.30              Förflyttning till Wasargård, karta se nedan

12.30              Välkomstskål

                      Presentation av dagens program, släktgrenarna och styrelsen

13.00              Lunch

14.00              Helge Rosas berättar om Finnhästen

                      Musik med Henrik Grönroos

                      Information om  stipendiemottagarna

                      Presentation av verksamheten under de senaste fyra åren

                      Föreningens hemsida öppnas

                      Mötesförhandlingar, val av ordförande och styrelse för åren 2008 – 2012

15.00              Kaffe

15.45              Fotografering, fri samvaro

17.00              Släktmötet avslutas

 

Hitta till Wasargård:

 – gå till http://kartor.eniro.fi

– skriv ”Nystugavägen 22 Lappträsk” i rutan   Varadress, plats eller ort

– klicka på Sök

– du får en karta över Norrby

– klicka på Vägbeskrivning och fyll i varifrån du kommer


							
Publicerat i Släktträffar | Lämna en kommentar

Från släktträffen 2008

Släktträffen 2008

Här kommer den ”officiella nätbilden” tagen av Nisse Husberg. Inte så fin men går väl att titta på. Den är i miniform nedan men om man klickar på alternativen nedan så kan man få en större bild. Den som har långsam anslutning bör beakta att de stora bilderna tar lång tid att ladda ned.

Liten bilda av släktträffen 2008

 

För mellanstor bild klicka här

och för en riktigt stor bild (3 M) klicka här

 

Publicerat i Släktträffar | Lämna en kommentar

Styrelsen 2012

Styrelsen för släktföreningen valdes vid släktmötet 16.6.2012 för åren 2012 – 2016.

Gren

1. Maria Skräddars Peter Andersson   ny
2. Matts Mattson d.y. Katarina Rosas   ordförande
3. Gustav Roos Eva Packalén
4. Johannes Roos Marcus Forss
5. Lassas-grenen Torbjörn Lassas
6. Gustav Roos Andrea Packalén  ny
7. Backas-grenen Susanna Rosas  ny

A-U Nylands gren fick ingen representation i styrelsen denhär gången, men i stället har Gustav Roos grenen 2 representanter.

Kontaktuppgifter:

Ordförande Katarina Rosas                  Rosasvägen 16, 07870 Skinnarby    tfn 040-5611585

e-post    rosas-roos(a)rosas.fi eller kati.rosas(at)jippii.fi

Viceordförande och sekreterare väljs bland styrelsen. Uppdatering här efter första styrelsemötet.

Publicerat i Föreningen | Lämna en kommentar

Stadgar

STADGAR FÖR SLÄKTFÖRENINGEN ROSAS-ROOS R.F.

 

1. Föreningens namn, hemort och språk 

Föreningens namn är Släktföreningen Rosas-Roos, dess hemort är Lappträsk och dess språk är svenska. 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja kännedomen om och kontakter mellan släktingar i nedstigande led efter Matts Mattsson Rosas (1801-1885) i släktled VI i Harsböle i Lappträsk.Föreningen fullföljer sitt syfte genom att anordna släktmöten, upprätthålla en släktmatrikel och bedriva släkt- och annan forskning rörande släktens skeden och historia.Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgifter, bedriva publikationsverksamhet, ta emot donationer och testamenten samt äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom.Föreningen kan förvalta stipendie- och andra fonder. 

3. Medlemmarna 

Som föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte och som är nedstigande släkting till Matts Mattsson d.ä Rosas (1801-1885) eller är gift eller sambo med sådan släkting.Ordinarie medlem godkänns av föreningens styrelse på ansökan.Till hedersmedlem kan släktmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. 

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen 

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift, eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig, eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna, eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap, som nämns i lag eller i föreningens stadgar. 

 

5. Medlemsavgiften

Släktmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie medlemmar. Hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgift. 

6. Styrelsen 

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och sex andra medlemmar som alla utses vid släktmötet.Styrelsens och revisorernas mandattid är tiden mellan ordinarie släktmötena.Varje existerande släktgren utgående från syskonen i släkt VII skall om möjligt välja en representant i styrelsen.Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då han har förhinder, på kallelse av viceordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. 

7. De som får teckna föreningens namn 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av viceordföranden tillsammans med någon annan styrelsemedlem. 

8. Räkenskapsperiod och revision 

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten 

Föreningens möten är släktmöte och årsmöte.Ordinarie släktmöte hålls vart fjärde år under juni-augusti i Lappträsk på en av styrelsen fastställd dag. Extra möte hålls när styrelsen finner skäl därtill eller när minst en tiondedel (1/10) av föreningsmedlemmarna eller minst tolv föreningsmedlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.Årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj.Vid släktmötet och årsmötet har varje ordinarie medlem och hedersmedlem en röst.Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. 

10. Kallelse till föreningens möten 

Styrelsen skall sammankalla föreningens möte senast fjorton dagar före mötet antingen genom en kallelse i Hufvudstadsbladet eller genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem. 

11. Släktmöte 

Vid föreningens släktmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

7. val av två revisorer och deras suppleanter

8. medlemsavgiftens storlek fastställs

9. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid släktmöte, skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid, att ärendet kan tas med i möteskallelsen. 

12. Årsmöte 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen och budgeten fastställs. 

13. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens släktmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgivits vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte, som fattar beslut om upplösningen. 

 

 

Publicerat i Föreningen | Lämna en kommentar

Ordförandekolumnen

Här kan ordförande skriva en kolumn.

Publicerat i Ordförandekolumn | Lämna en kommentar

Stadgar för föreningen

STADGAR FÖR SLÄKTFÖRENINGEN ROSAS-ROOS

1. Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Släktföreningen Rosas-Roos, dess hemort är Lappträsk och dess språk är svenska.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja kännedomen om och kontakter mellan släktingar i nedstigande led efter Matts Mattsson Rosas (1801-1885) i släktled VI i Harsböle i Lappträsk.Föreningen fullföljer sitt syfte genom att anordna släktmöten, upprätthålla en släktmatrikel och bedriva släkt- och annan forskning rörande släktens skeden och historia.Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgifter, bedriva publikationsverksamhet, ta emot donationer och testamenten samt äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom.Föreningen kan förvalta stipendie- och andra fonder.

3. Medlemmarna

Som föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte och som är nedstigande släkting till Matts Mattsson d.ä Rosas (1801-1885) eller är gift eller sambo med sådan släkting.Ordinarie medlem godkänns av föreningens styrelse på ansökan.Till hedersmedlem kan släktmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift, eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig, eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna, eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap, som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Medlemsavgiften

Släktmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie medlemmar. Hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgift.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och sex andra medlemmar som alla utses vid släktmötet.Styrelsens och revisorernas mandattid är tiden mellan ordinarie släktmötena.Varje existerande släktgren utgående från syskonen i släkt VII skall om möjligt välja en representant i styrelsen.Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då han har förhinder, på kallelse av viceordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av viceordföranden tillsammans med någon annan styrelsemedlem.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Föreningens möten är släktmöte och årsmöte.Ordinarie släktmöte hålls vart fjärde år under juni-augusti i Lappträsk på en av styrelsen fastställd dag. Extra möte hålls när styrelsen finner skäl därtill eller när minst en tiondedel (1/10) av föreningsmedlemmarna eller minst tolv föreningsmedlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.Årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj.Vid släktmötet och årsmötet har varje ordinarie medlem och hedersmedlem en röst.Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möte senast fjorton dagar före mötet antingen genom en kallelse i Hufvudstadsbladet eller genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem.

11. Släktmöte

Vid föreningens släktmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

7. val av två revisorer och deras suppleanter

8. medlemsavgiftens storlek fastställs

9. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid släktmöte, skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid, att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen och budgeten fastställs.

13. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens släktmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgivits vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte, som fattar beslut om upplösningen.

Eva Packalén Henrik AndersénKaj Björkell Ika ForssRita Kallonen Katarina RosasRolf Ståhls

Publicerat i Föreningen | Lämna en kommentar

Stipendier

Stipendiefonden

 

avtal om stipendiefond

Styrelsen har beslutit att varje år dela ut högst två stipendier av 505 €.  Stipendieansökningar kan sändas till  styrelsens ordförande eller sekreterare.

 

 

Publicerat i Föreningen | Lämna en kommentar

Karta från 1874

De s.k. Senatens kartor är riktigt fina kartor från 1874 (finns på nätet i Riksarkivet). Nedan en bit från Harsböle:

Hela kartbladet kan ses i full storlek genom att klicka på bilden MEN den är mycket stor !

Publicerat i Släkten | Lämna en kommentar

Karta över östra Nyland med Harsböle

Harsböle utmärkt på en gammal karta över östra Nyland
Kartan är från 1950 och visar ganska bra byarna runt omkring Harsböle och Rosasgården.

 

Publicerat i Släkten | Lämna en kommentar