På modern svenska
Bos-Sestu

Man veit int (å int ska ni troo opa tåm täär histooriepråfessooren int !) hur he djick til näär våår förfeedär kåm ti Hindersby så ja kan nu liika braa hitt opa ein braa histooria.

Miin förfeedär kåm för såtäär ein sjuuhundra åår sidan (millan 1240 å 1350) ti ein åå såm vi nu kallar ti Tesjö åå. Tåm börja bruuk joorden å byggd huus ååt se op ein backa vidär ååen. Restn va nu mest mosar å tjärr. Skoogar findist he bara opa backana.

He birettas att dåm va trii bröödär såm heitt Hoope. Täför kalladist backan ti Hoopenbackan. Hur e nu e me he veit man int, men he veit man att allt sidan Gustav Vasa (te förbanadi skurtjin !) börja me joordaböökär 1544 så ha he findast trii stell opa Hoopenbackan: Bosas, Nissas å Hosmas (nu ska he uuttalas Boosas å Hoosmas - me langt o, men namm skriivär ja så såm dåm ha bruuka skriivas fast he int rikitt fölgär uuttale).

Nå, nu ha ja siitt i tjörkböökren å tii e tåm rikitt gamal nammen: Boos, Hofs å Nissas (i sluute opa 1600-tale). Först seinari blei Boos ti Bosas å Hofs ti Hosmas (ellär Hosmans å sidan Husmans). Te gamal namme opa Husmans haar int någa ti djör me "hus" å int me "man" hellär. He va antaagligen ein "Bo" som i börjandi hadd Bosas, ein "Nisse" såm hadd Nissas å ein såldaat (ellär hovman såm he heitt förr) såm hadd Hofs.

Tåm stellen blei sidan rusthåll å deiladist opa 1700- å 1800-tale i fleira deilar. He såm vi boor opa e Bosas Sestu, vaanligen säär man Bos-Sestu (me kårt ellär langt o å bitooning opa e). Åfisielt så heitär halva stelle Sestu å huusen e opa te deiln. Te ana halvån kalla moofa ti Rosas.

Sestu-namme kåmmär fråån "Sengstuvun". Näär man deila stellen så deila man stuvuna å. He va mest parstuvur åå stock så he va bara ti rad neer dåm å flytt stockana någär meetär. Å så mådist man ju hugg til liite stockar så man fick ein heilär stuvu. Aadär namm opa deilar e "Bos-Nyystu" (tåm byggd nyyär stuvu), Bos-Lilstu (såm fick lilstuvun) å Bos-Framstu (såm fick frammstuvun.

I början opa 1800-tali deiladist Bos-Sestu i Bos-Sestu-Stuvus å Bos-Sestu-Kamars, men "moofa", Anders Johan Gustafsson Bosas, tjööft 1883 Bos-Sestu-Stuvus (numeiran me namme Rosas Rnr 9:7). Tåm bååda stuvun va så teett intil kvaraadär op Hoopenbackan att man kund hopp fråån te eina tatji ti te ana.

All stuvuna va föri stoorsjifti 1908 rikitt fast i kvaraadär uutåm Hoosmasgåårn såm va eitt styck moot skooin (opp ti höögär). Sigge Strömberg såm boodd opa Niss-Ufferstu ha riita te gamal Hoopenbackan föri sjifti (åriginaale finns i Hurtigs tårp op Blååsbackan (opp ti venstär). Klick opa bildn ti sii ein stööri bild (310k).

Te stöörsta endrindjin sidan 1300-tali va stoorsjifte 1908 tå ein stoorär deil åå Hoopenbackstuvuna flyttadist uut. Föri he så byggd man ein nyyär stuvu alldeilis fast i te gamal. Bos-Sestu blei satt undjifäär ein kilåmeetär ååt syydost op tåm gamal engana vidär Petjärmosan. Te eendan kalladist sidan ti Söörneseendan.

He va ein svåårär tiid. Moofa villd int flytt för han tyckt åmm ti gaa inn å praat me grannan. Han pråsessa men förloora (ti all tuura, bruuka farsan sej). Så han tjöörd stockan yvi råånn å rada opp huuse opa ååkärn. Han too bara bårt liite maatjoord innan han satt steinana op leidre. Täför ha te huuse hoppa opp å neer allt ett såm he ha frusi op vintärn undi grunden.

Te gamal huuse va bara ein vååning såm dåm bruuka va. He va ein parstuvu me "stuvun" ååt syydvest å "saaln" i ana eendan moot veein. Oovaanlitt no va saaln deila i tvåå ruum. He va fiinruumen såm int va varm opa vintärn uutåm tå näär he va kalaas. Mitt i huuse findist tambuurn å ein kamar. Opa bildn finns te nyy ledun mää såm 1930 va alldeilis nyyär - han va ennu int mååla.

Kring 1930 byggdist he ein vååning til opa liite mang huus å he blei laga opa Bos-Sestu å. Men all ruumen blei int laga fäärdi fören farsan djift se 1940.


Klick ti sii opa flyygfoto yvi Bos-Sestu 1995 (364k)

Ein flyygbild yvi Bos-Sestu fråån 1995. Lengäri baak e Niss-Aarstu (Hollméns).

He va så vakärt måånsjiin me fullmååna bakett löördasbastån i sluute opa mars (te tjugusjette mars tvååtuusnfemm) att ja mådist taa ein bild (Canon A80 me statiiv å 15 sikundär):

Klick ti sii opa vintärnatten me fullmååna yvi Bos-Sestu 2005 (79k)

________________________________

Seinast endra te 21 åktoobär 2006.