Östnyylendskå så såm han praatas i Hindersby

-- Tetta siidån bliir aldär rikitt fäärdi ! --

 (Mange takk til Øystein Alexander Vangsnes for alle spørsmål om vores folkmål.)

Innleedning

He e int så leett ti bör skriiv opa te gamal språåtji. He gaar noo ti praat, men he ha int vari skrivi någa opa riktitt språåk. He såm ha blivi skrivi, he ha vari åå någa härrar såm int ha kuna he å tåm ha skrivi opa rikssvenskå tåm. Å ha he tå någan kuna skriiv såm ha kuna praat te gamal språåtji så ha dåm troodd att man måst skriiv opa rikssvenskå.

Men nu ha ja tenkt bör skriiv riktitt å tå bliir man ti fundeer hur man ska staav. Eitt stoort probleem e he hur man ska skriiv tåm lang å tåm kårt juuden. Å he e ganska viktitt för te gamal språåtji he haar alldeilis ooliika lengd opa staavelsen jemmföörd me te svenskån såm man praatar i Sverige nu. Så åm man int skriivär preciis såm he ska va, så veit dåm int hur he ska uuttalas.

Nu ha ja, såm ni siir, börja skriiv langär vokaal me tvåå booksteevär. He e int menn uppfinning å int e he lååna fråån finskån hellär uutan he va så såm man skreiv svenskå förr i väärden å. Int all å int alti, men mang gangår siir man noo slika skriivsett. He too sluut op 1700-tale å he va synd he. Tåm oorden såm e rikssvensk e satt innåmm enkel sitatjoonär såm i 'lova' å tåm e staava opa rikssvenkt sett.

Hur oordlistan e laga

Oorden e satt i grundfårmn först. Substantiiven haar sidan bestemdär fårm innåmm parentees å värben haar presens, imperfekt å pluskvamperfektum innåmm parentees. Jäär e någär exempel opa hur substantiiven siir uut i ooliika fårmär:

n-deklinatjoon:

t-deklinatjoon: Någär värb: Någär uuttryck: Pärsoonli prånååmen: Rekneoord:

Uuttal:

Kåm nu ihåg att ein bookstaav alti e kårt juud ! Mang staavelsär e kårt !

Jäär skriivs [u] för u i 'dum', [o] för o i 'tom' och [å] för å i 'våt'. He finns bara [e] såm i 'fem' å [ä] såm i 'värre' - 'lätt' uttalas (å skriivs) jäär "leett".

Braa ti kuna

Proostn å bonn

Föra bonn arbeita opa ååkärn å så kåm proostn marsand täär åmm. Han staana å såå opa ååkärn såm hadd gooär vext å saa att
- "Här har vår Herre lyckats bra".
Tå saa bonn att
- "Nå, no ha he ein anan jelft til liite å".

Kvarifråån kåmmär "hasi" ?

Tetta siidån e seinast endra te 10 juli 2003.