Stadgar

STADGAR FÖR SLÄKTFÖRENINGEN ROSAS-ROOS R.F.

 

1. Föreningens namn, hemort och språk 

Föreningens namn är Släktföreningen Rosas-Roos, dess hemort är Lappträsk och dess språk är svenska. 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja kännedomen om och kontakter mellan släktingar i nedstigande led efter Matts Mattsson Rosas (1801-1885) i släktled VI i Harsböle i Lappträsk.Föreningen fullföljer sitt syfte genom att anordna släktmöten, upprätthålla en släktmatrikel och bedriva släkt- och annan forskning rörande släktens skeden och historia.Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgifter, bedriva publikationsverksamhet, ta emot donationer och testamenten samt äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom.Föreningen kan förvalta stipendie- och andra fonder. 

3. Medlemmarna 

Som föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte och som är nedstigande släkting till Matts Mattsson d.ä Rosas (1801-1885) eller är gift eller sambo med sådan släkting.Ordinarie medlem godkänns av föreningens styrelse på ansökan.Till hedersmedlem kan släktmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. 

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen 

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift, eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig, eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna, eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap, som nämns i lag eller i föreningens stadgar. 

 

5. Medlemsavgiften

Släktmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av ordinarie medlemmar. Hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgift. 

6. Styrelsen 

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och sex andra medlemmar som alla utses vid släktmötet.Styrelsens och revisorernas mandattid är tiden mellan ordinarie släktmötena.Varje existerande släktgren utgående från syskonen i släkt VII skall om möjligt välja en representant i styrelsen.Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då han har förhinder, på kallelse av viceordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. 

7. De som får teckna föreningens namn 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av viceordföranden tillsammans med någon annan styrelsemedlem. 

8. Räkenskapsperiod och revision 

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten 

Föreningens möten är släktmöte och årsmöte.Ordinarie släktmöte hålls vart fjärde år under juni-augusti i Lappträsk på en av styrelsen fastställd dag. Extra möte hålls när styrelsen finner skäl därtill eller när minst en tiondedel (1/10) av föreningsmedlemmarna eller minst tolv föreningsmedlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.Årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj.Vid släktmötet och årsmötet har varje ordinarie medlem och hedersmedlem en röst.Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. 

10. Kallelse till föreningens möten 

Styrelsen skall sammankalla föreningens möte senast fjorton dagar före mötet antingen genom en kallelse i Hufvudstadsbladet eller genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem. 

11. Släktmöte 

Vid föreningens släktmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

7. val av två revisorer och deras suppleanter

8. medlemsavgiftens storlek fastställs

9. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid släktmöte, skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid, att ärendet kan tas med i möteskallelsen. 

12. Årsmöte 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen och budgeten fastställs. 

13. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens släktmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgivits vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte, som fattar beslut om upplösningen. 

 

 

Det här inlägget postades i Föreningen. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *