Aspana

He ble int riktitt huggd allt såm ja hadd fundeera opa. He va för mytji snöö å he djoord noo att allt too mytji meira tiidär. Bara ti mars djinu snöönn laga ein rikitt sluut. Så tallana blei kvaar å int blei he huggd mang bjärkar hellär. He e best ti huug ein sårt i gangån för man kan int seli någan sårt såm e undi femm kubiik. Mest huggd ja stoor grenar å he blei noo ein hoop men he blei så liiti pråpsar att ja int kåm opp ti tilrecklitt stoorär hoop så ja fåår fliis dåm i stelli.

Uutåm grenar så sååga ja åmkull tåm stoor aspana å he blei noo ein hoop åå tåm:

Tåm stöörsta e yvi 60 cm i diameetär å tii va ganska mang. Ein heil deil va ruti å he va rikitt mjuukär röötå å någär va iihålu.

Jäär heim sååga ja åmkull tvåå stoor aspar å såm syydd å sku ha falli åmkull nästa stårm. Bååda va alldeilis iihålu så he va braa ti fåå bårt dåm. Aspar fåår int blii för gamal för tåm rutnat foort.

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | Lämna en kommentar

He tårkar så he staar röutjin opp …

Så täär såå he uut för trii dagar sidan:

Nu ha he smelt nästan allt snöönn opa ååkrana å he blååsär å soolen sjiinär. He finns int någan tjela så he kan blii sååand innåmm ein viku !

Nu e he bråått ti lag masjiinen …

Publicerat i Hindersby, såådd, vedär | Lämna en kommentar

Hasi !

Siista lassi me aspar kåmmär uut uur skooin. Nu e he hasi opa skogsarbeiti för tetta vintärn.

He hann int smelt så mytji att he sku ha blivi spår opa ååkärn å he e ju braa. Aaltjäärrs veein e undi vatn men tii  e ennu iis undi så he sku int ha boda bliir spår tii hellär. Men vidär röö ledun e dii djuup spår – soolen ha basa moot skooin så täär ha he smelt. He måst noo fyllas me stadutt gruus i somar. Täär ska entå tjööras ganska mytji å åfta så he sku mådas haald ååre runt.

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | 2 kommentarer

He blei liiti kaalari op neetren

Natten moot toorsdaain va he ganska kaalt -8 graadär å föra natten va he -4. He gaar braa ti tjöör tiiditt opa mårin men soolen mjuukar opp yytån ganska kvickt. Men te värsta e att smeltvatni ha iti ein fårå tvärs yvi veein i ein svackå op ååkärn. Å täär fasna ja i gåår me eitt lass å mådist last åå helften fören ja kåm opp. He bliir ti tjöör halv lass å he taar ju dubbelt så langär tiider tå.

Jäär e eindeil fotografiiär fråån i gåår (he gaar ti klick opa dåm ti fåår dåm stööri men tåm e ganska stoor så he e bara för tåm såm haar ein braa netannsluutning):

Nu börjar ååkrana syynas liiti.

Men he staar vatn ennu yviallt.

Veein yvi ååkärn.

Nu e he kring sjuu lass aspar kvaar (småå lass). Sidan sku grenpråpsana boda tjööras uut men he kan va så liiti att he int löönar se ti seli dåm (He måst va minst 5 kubiik). Stoor träädär djevär mest stockar – he bliir bara ein pråps fråån dåm.

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | Lämna en kommentar

He sku boda va kaalari

He va eitt elendi att he sku blii så varmt. Ja hann fell tåm stoor aspana men tii liggär dåm ennu i skooin. He börja slåå idjinu opa Triangeln i förrgåår tå ja tjöörd uut te siista lassi me grenstockar å he va just å just att ja slapp bårt dii ifråån. I gåår iidist ja int alls far försöök ettsåm he int hadd vari miinusgraadär opa natten.

I daa opa mårin e he ganska kaalt så nu ska ja försöök tjöör uut tåm täär asppråpsan. He e eina bålikar så man kan int tjöör full lass för tå haaldär int veeein. Ja haar bara tvåå dagar – eller tvåå förmiddagar opa me för sidan bliir he varmt opa neetren ååtär. Ein par miinusgraadär jelpär braa tå näär he e frusi undi ifråån men sidan bara joorden bliir varmär så e he sluut.

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | Lämna en kommentar

Te eina å te ana

He ha vari liiti dåålitt me skriivandi te seinast ååri. Bonnblåddjin too ein heil deil tiidär i alla fall. Men nu en he sluut för he ha kåmi aadär i stelli.

Å så va tetta mest ti proo hur he gaar me WordPress (sama såm Bonnblåddjin haar). Å he ha gandji braa så he e vääl bara ti gaa viidari opa tetta setti. Hur he siir uut kan endras liiti imillan åm ja bör proo me ooliika uutsee-endi – he finns hundra ti veli opa å så kan man lag sjölv.

Huvusaatjin e entå ti skriiv opa te rikti språåtji. Kva ja skriivär åmm kan blii bådi te eina å te ana men tå fåår man ju mää hela språåtji. Fast kvinnfålksarbeit e ja dååli opa så ja måst sääkärt far å praat me någan såm kan he.

Jäär hendär he bådi te eina å te ana. Te nyy sååningsmasjiin kåm – fast han ju e tjugu åår gamal å fråån Uppsala. Täär e liiti ti lapp. Tvåå ringar e söndär å så e kåntaktn ti te elektrisk styyrburtjin dååli. He blikar lampåna hur liiti man enn röör opa hånå. Men annårs siir han braa uut. Nyy ringar kan man tjööp å så klippär man bara bårt te kåntaktn å skruuar ihoop leedningana direkt.

Så va vi å grunda ein nyyär föreening såm ska försöök tjööp te gamal fålkskoolan åå kåmuun å rust opp hånå å bör haa byyakursär å ana tii. He e eitt gamalt stockhuus såm våår faar- å moorföreldrar ha byggd å i braa sjick ennu. Tii e liiti sjiivår opa veggana men he gaar ti taa bårt å kakeluunana kan man ju muur opp tibaaka.

 

Publicerat i Hindersby | Lämna en kommentar

Spitjitt å sjsjinas

He e bara opa vååren såm he kan va spitjitt opa ååkärn – sidan seinari e he bara våått. Kvarifråån oorde ”spitjitt” kåmmär e ooklaart. He finns eitt gamalt oord i svenskån ”speken” å samansatt”spikikål”, ”spikilax” men tå bityydär he mootsatsn ”tårr” …

”Sjsjinas” anvends bara åmm vååren tå ååkrana tårkar. He finns eitt nårskt oord ”skjæna” såm bityydär ”tårk”.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar

He blei vååren entå

He va ju ganska varmt i aprill men så blei he nestan marsvedär i maj – såm he tjendist … Men nu sjiinär soolen å fåglana kvitrar. Uutåm trastana såm föör eitt velsiinadi oojuud. Men he ti haald se bårt ifråån ååkärn för tii e he våått.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

He e kaalt !

I mårist va he miinus tretti graadär å inn i stuvun va he pluss tålv. Te nyy pannån gaar för fullt men te gamal fliismatarn årkar int få hånå varmari en 60 graadär. Te nyy kan ja int kåpel til enn för ja måst haa ein lengäri skruu först.

Så he e ti bjär inn vid å sit å eild å försöök yviliv. Nu ha he redan blivi mytji varmari – bara miinus tjuguein graadär.

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Pannån e byytt

He ha vari bråått te siista tiinn. Te nyy tårtjin mådist lagas fäärdi så att man fick ruum för te gamal seeden för he djick ju int ti seli hånå för tess priisen.

Å så ha jag byytt pannå. He too bara sex dagar ti byyt men he djick ein mååna ti fåå röören laga å all deilar skaffa. Ja mådist far ti Sverige ett deilar näär ja märkt att dåm va tvåå eller trii gangår dyyrari jäär ! He e noo för stoorär sjillna.

Nå, nu e te nyy pannån igang – å i natt foor fliismatarn söndär …

Så he e ti böri skruu opa nyytt. Men he e ju int -20 graadär enn. Å så bodi ja tjöör fäärditt me taldriksharvån först.

Int ha he friitiidsprobleemen slåppi till ti blii yvimekti ennn int.

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar